Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

 HÍRLEVÉL

2021. DECEMBER

Szent Miklós püspök

(december 6.)

Myrai Szent Miklós a Kis-Ázsia-i Patara városában született 270 és 286 között. 19 éves volt, amikor nagybátyja, a myrai püspök pappá szentelte. Később a Sion kolostor apátja lett Myra közelében. A szüleitől örökölt vagyont szétosztotta a szegények között. Egyesek szerint a gyógyszertárosok és a hajósok védelmezője volt. Segítette a szegény gyermekeket és ezért szentnek tartották őt.

 

A három leány kiházasítása

A Legenda Aurea a következőképpen számol be egy esetről: Miklós, szülei elhaltával azon kezdett gondolkozni, hogyan tudná roppant vagyonát az emberi dicséret helyett Isten dicsőségére fordítani. Volt egy szomszédja, egy elszegényedett nemes ember, aki megfelelő hozomány híján nem tudta leányait férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak, és megélhetési prostitúcióra kényszerülnek. A szentnek tudomására jutott a dolog, és elborzadt a gyalázatos bűn miatt. Egy csomó aranyat rejtett egy kendőbe, és az éj leple alatt, az ablakon keresztül, titokban bedobta a házba, majd ugyanolyan titokban távozott. Reggel fölserkenvén az ember megtalálta az aranyat, és Istennek hálát adva, kiházasította elsőszülött leányát. A következő években így történt a másik két leánnyal is. A harmadik esetben azonban az apa megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot. Miklós azonban azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.

 

Égi jel hatására püspökké választják

Égi jel hatására Myra városa megválasztotta püspökének. Amikor a myrai püspök meghalt, a környék püspökei összegyűltek, hogy megválasszák az utódot. Éjszaka egyikük egy szózatot hallott: „Holnap délben állj a templom kapujába! Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz a neve, őt szenteljétek püspökké.” És valóban, Miklós, aki Isten hűséges szolgája volt, miként előre megmondatott, eljött a templomba, és az égi szózat szerint – ámbár eleinte tiltakozott – megválasztották, és fölszentelték püspökké.

 

A gabona megsokasítása

Nagy éhínség idején a püspök megtudta, hogy a kikötőben horgonyoz egy hajó, amely a bizánci császárnak visz gabonát. Megkérte tehát a hajósokat, hogy rakják ki a gabona egy részét a szükség enyhítésére. A hajósok először nem akarták teljesíteni a kérést, ám amikor Miklós megígérte nekik, hogy nem lesz bántódásuk, akkor átadták a gabona egy részét. Bizáncba érkezve csodálkozva látták, hogy a gabona mennyisége nem csökkent.

 

Diana olaja

A szent okosságát mutatja a következő történet, amikor szembe-szállt a felbőszült Diana vélt bosszújával. A pogányok imádtak egy fát, ami Diana istennőé volt (aki keresztény értelmezésben a gonosz démon). Miklós elrendelte a fa kivágását. Bosszúból Diana ördögi olajat főzött a fából, ami azzal a tulajdonsággal bírt, hogy vízen és kövön meggyullad. A démon Miklóshoz induló zarándokoknak adta a hordót, hogy hitük jeleként kenjék be vele a szent ember házát. Miklós azonban megjelent a hajón és fölszólította a zarándokokat, hogy a veszedelmes folyadékot tartalmazó hordót vessék a tengerbe. Megtették, s amikor a hordó a vízbe került, tartalma meggyulladt és sokáig égett a vízen.

 

Mikulás vagy Télapó?

A három leány történetének egyik változata szerint, a megajándékozott legkisebb leány éppen akkor tette a harisnyáját a kéménybe száradni, amikor Miklós az ajándékot a kéménybe beleejtette, és az éppen a harisnyába esett. A névtelen jótevőről elterjedt a szóbeszéd, hogy a mindig hóborította Taurus hegységből maga a „Télapó” volt az ajándékozó. Azonban mégis kitudódott a titok, hogy jótevő nem más, mint maga Miklós, a város püspöke. A magyar „Mikulás” elnevezés a Miklós név cseh fordításából eredeztethető. A december 6-i ajándékozás szokása csak a 19. század közepén érkezett Magyarországra.

 

 

(előző) HÍRLEVÉL

2021. NOVEMBER

Tours-i Szent Márton (november 11.)

A kezdetek

Szent Márton, Gallia (a mai Franciaország) nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Pannóniában, Sabaria (ma Szombathely) városában 316/17-ben látta meg a napvilágot. Szülei pogányok voltak, atyja a császári hadsereg tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Sabariából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol még a zömében pogány környezetben cseperedett föl. Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett ketechumennek (hittanuló a keresztség felvétele előtt). Ekkor kapta az első nevelést a keresztény életre. A keresztséget hat évvel később vette föl, s ez még az akkori időkben is hosszúnak számított.

 

Megtérése

Tizenöt éves volt, amikor a császári parancs értelmében mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a Poitiers-i (poátyié) püspökhöz, Szent Hiláriuszhoz csatlakozott. Nem sokkal ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez, s édesanyját meg tudta téríteni. Otthon megvalósította régi vágyát: először Milánó közelében, majd a Genova előtti Gallinaria-szigeten remetéskedni kezdett.

 

Remetéből püspök

Hilarius püspököt az eretnek ariánusok elűzték Poitiers-ből, de császári engedéllyel hamarosan visszatérhetett. Ekkor Márton is elhagyta szigeti remeteségét, és visszament Hilarius mellé. A városon kívül épített magának egy remetelakot, hogy visszavonulhasson a magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, s először a cella körül bontakozott ki a Ligugé-i (Ligüzsé) kolostor, majd 375-ben Tours (Túr) közelében megalapította Marmoutier (Mármutyié) kolostorát. Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette annak központját, amely századokon át elevenítő erőt sugárzott az Alpoktól északra fekvő egyházakba. 371-ben, amikor a Tours-i püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont kívánták püspöknek.

Fölszentelése napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatétel ajándékát is megkapva, nagy erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország csodáiról és gyógyításairól beszélt.

Élettörténetét számos csoda elbeszélése veszi körül, amelyekben ma sem lehet kételkedni. Ahol azonban szükség volt rá, Márton tudott nagyon keménykezű is lenni: ha a hit tisztasága került veszélybe, ha a hívők babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve, ha pogány szokások és elképzelések akadályozták az evangélium terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének kockáztatásától sem, teljes elszántsággal és keményen harcolt a hitért.

 

A híres esemény

Amikor Márton még római katonatiszt és katechumen volt, lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton azonban katonatársaival épp az imént játszotta el minden pénzét, s így kiáltott:

– Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad!

Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak:

– Fogjad, barátom – mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot –, és a lovamnak köszönd meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta!

Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt: Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. A vállán azonban a köpenynek azt a darabját viselte, amit a koldus kapott, és odafordulván az angyalokhoz, mondta: „A katechumen Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!” Amikor ezt az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett, és azt mondta:

– Az Úr megmondta: Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. De úgy vélem, hogy az Úr is készített neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöztetni.

 

Kapcsolata a libákkal

Amikor Mártont püspökké akarták szentelni, ő szerénységből elbújt a libák közé az ólba. Ám a libák hangos gágogással elárulták, hol rejtőzik a püspök-jelölt.

 

 

 

 

Copyright 2021 Kesztölci Plébánia