Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

HÍRLEVÉL

2024. MÁJUS

Május, Szűz Mária hónapja

Szent Ambrus püspök írásaiból

 

 

Szűz Mária látogatása

Az angyal közölte Szűz Máriával Isten titkait, s hogy szavainak igazát példával is bizonyítsa, az idősebb és magtalan asszonynak anyaságáról is hírt adott Máriának. Ezzel is meg akarta erősíteni állítását: Isten megtehet mindent, amit jónak lát.

Amint ezt Mária meghallotta, elindult a hegyek közé. Nem azért tette ezt, mert nem hitt a jövendölésben, vagy mert bizonytalan volt szemében a hírnök személye, vagy mert kételkedett az említett példában; hanem azért, mert örült kérése teljesedésének, és mert lelkiismeretesen akarta teljesíteni hivatásbeli kötelességét, mert az öröm siettette lépteit.

Mivel lelke már tele volt Istennel, hová mehetett volna máshová sietve, mint a magasságok felé? A Szentlélek kegyelme nem ismer tétova késlekedést! Ugyanakkor hamarosan nyilvánvalóvá lesznek azok az isteni jótétemények is, amelyek Mária megérkezésével és az Úr jelenlétével voltak kapcsolatban. Hiszen alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt a Szentlélekkel (Lk 1,41).

Figyeld meg az egyes szavak sajátos jelentését és a köztük lévő különbségeket! Erzsébet hallotta előbb a szót, de János fogta fel előbb a kegyelmet: az a természet rendje szerint hallott, ez pedig titokzatos módon ujjongott fel; az Máriának, ez pedig az Úrnak jövetelét érezte meg, a nő az asszonyét, és a gyermek a Gyermekét; azok Isten kegyelméről beszélnek, ezek belülről valósítják meg a szeretet titkát, amely az anyákra áradó kegyelemben nyilvánul meg, és így kétszeres csoda segítségével az anyák prófétáltak magzatuk lelkületével.

Felujjongott a magzat, és eltöltötte a Szentlélek az anyát. Nem töltötte előbb el az anyát, s aztán a fiát, hanem amikor eltöltötte a fiút a Szentlélek, akkor töltötte el anyját is. Felujjongott János, felujjongott Mária lelke is. Miközben felujjongott János, eltölti Erzsébetet a Szentlélek. Máriáról azonban úgy tudjuk, hogy ő nem azért ujjong, mert eltölti lelkét a Szentlélek. A Felfoghatatlan ugyanis felfoghatatlan módon működött már édesanyjában. Erzsébet akkor telik el Szentlélekkel, miután méhében fogant, Mária még akkor, mielőtt édesanya lett. Hiszen így szól hozzá Erzsébet: Boldog vagy, mert hittél (Lk 1,45).

 

 

Mária lelkületével élni

De ti is boldogok vagytok, akik meghallgattátok az igét és hittetek annak; mert mindaz a lélek, aki hívő lett, Isten Igéjét foganja és szüli, és felfogja Isten tetteit.

Legyen meg mindegyikünkben Mária lelke, hogy magasztalja az Urat, legyen meg mindegyikünkben Mária szelleme, hogy Istenben örvendezzék! Ha test szerint csak egy anyja is van Krisztusnak, mégis mindenki hitének a gyümölcse Krisztus; mert minden lélek magába fogadja Isten Igéjét, ha csakugyan szeplőtelenül és vétektől mentesen őrzi meg tisztaságát sértetlen szemérmességgel.

Minden lélek, aki ilyenné tudott lenni, dicséri az Urat, ahogyan Mária lelke is dicsérte őt, és örvendezett megváltó Istenében.

Magasztaljuk ugyanis az Urat – miként másutt is olvastátok a Szentírásban: Magasztaljátok az Urat – velem együtt! (Zsolt 33,4) –, de nem azáltal, hogy emberi szavunkkal bármiképpen is gazdagíthatnánk őt, hanem úgy, hogy bennünk dicsőül meg. Krisztus valóban Isten képmása. De az emberi lélek is dicsőségessé teszi magában az Isten képmását, ha valami igaz és istenfélő dolgot cselekszik, hiszen saját képére és hasonlatosságára alkotta őt a Teremtő. S miközben dicsőségessé teszi magában ezt a képmást, bizonyos fokban részesül annak nagyságából és maga is magasabb rendűvé válik.

 

 

 

 

 előző HÍRLEVÉL

2024. ÁPRILIS

 

 

Húsvét-vasárnap hajnala

Nézd az üres sírt! Nézd elmélyülten, mert az maga az Evangélium. Lépj be hittel, s a leplek beszédessé válnak. A leplek, mik hűen őrzik egy új teremtés kezdetének emlékét. Lépj be hittel s megérted az angyalszót: Miért keresitek? Nincs szükség keresni Őt immár, mert föltámadt. Föltámadt, vagyis jelenvaló. Miért keresitek? Föltámadt!

Mária öröme a jövendő Egyház húsvéti öröme: mikor majd ujjongva örvend az egész Test a Fővel. A Szeretet győzelmének ünnepe ez. A Szereteté, mely egységbe forraszt minden tagot a Fővel. A Szereteté, melyről tanítványság ismerszik majd meg.

Amikor hittel járulsz szentségekhez, a Föltámadottal találkozol. Föloldoztatván, halottaidból támadsz Vele együtt. Áldozáskor felizzik a Szeretet benned, s meglátod Őt, mert a Test élő tagja lettél.

 

A vasárnapi szentmise

A 3. parancsolat így szól: Az Úr napját szenteld meg! Az Úr napja az Ószövetségben a szombat volt. Az Újszövetségben vasárnap az Úr napja, mert Jézus vasárnap (hajnalban) támadt föl. Ezért a hívő keresztény ember számára a vasárnap különleges fontossággal bír. Vasárnap a hívő keresztény ember nem dolgozik, azaz nem végez ún. „szolgai munkát”, vagyis olyan tevékenységet, amit hétköznapon is el lehetne végezni (pl. mosás, takarítás, kerti munkák, pénz-kereső tevékenység, ház körüli munkák stb.). Hogy ez mennyire fontos, (hogy az embernek pihenésre is szüksége van), azért az Isten bűn terhe alatt kötelezővé tette a heti pihenő-napot, az Úr napját, a vasárnapot. Aki tehát vasárnap dolgozik, vagy mást dolgoztat, az bűnt követ el. A főzés, a busz-vezetés, a felszolgálás (pl. pincér) nem bűn, mert a közösséget szolgálja, és enélkül megállna az élet.

A vasárnap megszenteléséhez hozzá-tartozik a szentmisén való részvétel. Hétköznap nem kötelező a szentmisén való részvétel, de vasárnap kötelező. Halálos bűn terhe alatt. (Ugyanígy a kötelező ünnepeken is.) Természetesen, ha valaki beteg, és nem tud elmenni a szentmisére, az nem bűn. A bűn ezzel kapcsolatban az, ha el tudna menni (ha akarna) és nem megy (pl. lustaságból). Ha valakinek az egészségi állapota nem engedi, hogy vasárnap templomba menjen (pl. nem tud felmenni a templomhoz vezető emelkedőn), az nyugodtan maradjon otthon, nem követ el bűnt.

Aki úgy gondolja, hogy az elmulasztott vasárnapi misét egy hétköznapi (hétfő, kedd) misén való részvétellel pótolhatja, az nagyon téved. Aki tehát hétköznap megy vasárnapi mise helyett templomba (még akár Rómában vagy Jeruzsálemben is), az misét mulasztott és halálos bűnben van. Aki utazik, annak legyen gondja arra, hogy vasárnap eljusson szentmisére. Akár még otthon, szombat este, akár ott idegenben, vasárnap. Ezért szükséges előre tájékozódni, hogy az adott helyen hol és mikor van vasárnap szentmise. A mai (internetes) világban ez már nem jelent gondot. A hívő ember számára fontos, hogy vasárnap eljusson szentmisére. Ha valaki esetleg idegen országban tartózkodik, vasárnap az idegen nyelvű szentmise is érvényes számára (akkor is, ha nem érti az elhangzottakat). Érdemes előre gondoskodni magyar nyelvű olvasmányokról (Adoremus, internet). Ha ez esetleg hiányzik, a vasárnapi mise akkor is érvényes. Ortodox templomban érvényes számunkra a szentmise (ha nincs a közelben katolikus templom). A református, evangélikus, baptista, zsidó, muzulmán szertartáson valórészvétel nem érvényes számunkra. Ezekben a templomokban ne menjünk áldozni (még ortodox templomban sem)!

A COVID járvány idején, amikor a főpásztor (püspök) elrendelte, hogy be kell zárni a templomot, akkor a szentmisén való részvételt pótolta a „közvetített” mise (Tv vagy internet). Ezt a főpásztor egyébként közölte rendeletében. Amikor azonban később a járvány csendesedett, a főpásztor jelezte, hogy most már kinyithatjuk a templomokat, és újból rész vehetünk a szentmisén. Ha valaki továbbra is a „közvetített” misét választja (kényelmi okokból), vagyis egészsége engedi, hogy elmenjen a templomba, de nem megy el, az nem felel meg az Isten elgondolásának. Hasonlatként azt mondhatnánk, hogy olyan ez, mintha valaki úgy vacsorázna, hogy Tv-n megnéz egy közvetítést egy vacsoráról.

A mai világban előfordulhat, hogy vasárnap valaki nincs odahaza. Anyaszentegyházunk ezért lehetővé tette, hogy a szombat esti (előesti) misén való részvétel érvényes vasárnapra. Azt azonban hozzátette, hogy ne járjunk minden szombat este misére csak azért, hogy vasárnap lehessen „lustálkodni”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esküvő

Copyright 2024 Kesztölci Plébánia