Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Római Szent Kelemen pápa és vértanú

 

Templomunk védőszentje: Szent I. Kelemen vagy Római Szent Kelemen (ógörögül: Klémész Rómész, latinul: Clemens Romanus) Róma püspöke, Szent Anacletus utódaként a 4. római pápa 88-tól haláláig (101). Több európai város, a Krím-félsziget, valamint a kőfaragók, bányászok, kalaposok és tengerészek pártfogója, védőszentje.

 

Származása

Kelemen minden bizonnyal előkelő római családból származott. Szülei elszakadtak egymástól, s a család, amelyben még egy ikerpár született, teljesen szétszóródott. Kelemen már felnőtt, amikor elindult, hogy megkeresse övéit, de közben a bölcsességet kereste, mert kora gyermekkorától fogva foglalkoztatták az élet értelmének kérdései. Végül elérkezett a keresztényekhez, találkozott Szent Péterrel, és csatlakozott hozzá missziós útján. A történet azzal végződik, hogy Kelemen Péter utódja lett.

 

Péter utódja

A történeti források személyére vonatkozóan nem egyeznek minden tekintetben. Szent Iréneusz szerint Kelemen Szent Péter harmadik utóda volt Rómában. Tertullianus szerint maga Péter rendelte utódjául. A 4. században Epiphaniosz a következőképpen próbálta összhangba hozni az egymástól eltérő adatokat: Kelement valóban Péter rendelte utódjául, de ő a békesség kedvéért Linus javára lemondott. Többen úgy gondolják, hogy Péter apostol Rómában maga szentelte Kelement püspökké.

Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy ismerhette Szent Pált; valószínűleg 88-101 között volt Róma püspöke.

 

A víz-fakadás csodája

Életének utolsó szakaszát száműzöttként a Krímben töltötte egy márvány-bányában. A vértanúságával foglalkozó irat a Passio Sancti Clementis szerint Traianus császár, az uralkodása alatt kirobbant keresztény-üldözés során a Krím-félszigetre, Kherszonba száműzte. Kétezer keresztény sínylődött ott, akik hozzá hasonlóan kényszermunkára voltak ítélve. Amikor panaszkodtak, hogy nagyon messzire kell vízért járniuk, Kelemen a társaival együtt az Istenhez fohászkodott, és vízért imádkozott. S íme, meglátott egy bárányt, amint a lábával kapart egy helyen. Kelemen odament, és a megjelölt helyen kőfejtő-szerszámát belevágta a földbe. Olyan bővizű forrás fakadt ott, hogy patakként folyt tovább. A környék lakói úgy megrendültek az eseménytől, hogy megkeresztelkedtek. A tömeges megtérés miatt üldözést indítottak a keresztények ellen. A császár elrendelte, hogy kössenek követ Kelemen nyakába és fojtsák a tengerbe. Végül horgonyt kötöttek a nyakába és a tengerbe vetették, hogy még a holttestét se tisztelhessék a keresztények. A legenda szerint a hívek imájára a tenger visszahúzódott, és napfényre került egy márvány mauzóleum, a vértanú pápa holttestével. Ettől kezdve a tenger minden évben, a szent halála napján visszahúzódott, hogy hívei leróhassák kegyeletüket.

 

Tisztelete

Rómában hamarosan kialakult a tiszteletét őrző hely is. A Kolosszeum közelében van egy kis templom, a 4. században épült Kelemen tiszteletére. Régészek tárták fel a múlt század közepén. A hagyomány szerint ez a templom Kelemen háza fölé épült, a ház fölé, amelyben ősi kápolna volt az első keresztények titkos istentiszteleteire. Szent Jeromos járt ebben a templomban. Nagy Szent Gergely pápa prédikált benne.

A középkor elején hazatértek Kelemen ereklyéi is: Cirill és Metód, akiket a bizánci császár 860-ban a Krím-félszigetre küldött misszióba, Kherszonban megtalálták a vértanú csontjainak maradványait, amelyet később magukkal vittek Rómába. A már meglévő bazilika fogadta be ereklyéit, és így Szentünk sír-templomává lett. A bazilika mai altemplomában középkori freskók beszélik el a szent pápa történetét, ahogy a hagyományban megformálódott.

A 4. században Szent Kelemen pápa nevét a szentmise római kánonjába is fölvették: Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus… Ettől kezdve az irodalom, az egyházi művészet és a liturgia együtt magasztalta a vértanú pápát.

A Kelemen-regény azzal végződik, hogy Szent Péter utódává teszi Kelement, és így beszél híveihez: „Mivel közel van már az én halálom napja, Kelement teszem meg püspökötöknek. Rábízom a hivatalomat, átadom neki a kötés és oldás hatalmát, hiszen ismeritek az Egyház rendjét. Reá hallgassatok, és legyetek benne biztosak, hogy aki megszomorítja az Igazság Tanítóját, Krisztus ellen vét és megharagítja Mindenek Atyját…”

Tiszteletével főleg Tirol és Csehország egyes bányavidékein, Magyarországon leginkább a Felvidéken (mai Szlovákia) Rozsnyó és Selmecbánya környékén találkozunk. Névünnepén Rozsnyón búcsú is van: a bányászok díszruhásan, kezükben égő gyertyával misén vesznek részt. Egy Illés nevű selmeci falu templomában ott függ fogadalmi jellegű képe. Körmöcbánya Szentháromság-szobrának kőreliefjén is föltűnik bányászó szerszámokkal körülvéve. Egy Szentkelemen elenyészett sárosi falu neve is bányász patrocíniummal függött össze. Patrocíniumai: Bük, Ötösbánya (Rudmány), Mocsonok, Kisgaram (1811). A Pilisben Kesztölc, Szentkút a Pinka völgyében a forrásfakasztó Kelement tiszteli védőszentül. Elenyészett Lelle (1055), Tata (1387), Balatonfőkajár (1421) hajdani patrocíniuma.

Ábrázolásánál gyakran jelenik meg attribútumaként a horgony és a hal, de gyakran ábrázolják könyvet vagy kulcsokat tartva, szökőkút vagy malomkő mellett.

Ünnepe hagyományosan október 13-a volt, de 1969-ben áttették november 23-ára.

 

 JÚNIUS hónap szentjei és ünnepei

 

1: Szent Jusztínusz vértanú

3: Lwanga Szent Károly és vértanú-társai (ugandai vértanúk)

5: PÜNKÖSDVASÁRNAP FÜ

6: Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

8: Prágai Szent Ágnes szűz

9: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap Ü

11: Szent Barnabás apostol

12: SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

13: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

15: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

16: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele

19: KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE – ÚRNAPJA  FÜ

21: Gonzága Szent Alajos szerzetes

22: Nolai Szent Paulínusz püspök,

Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanúk

23: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE FÜ

24: JÉZUS SZENT SZÍVE FÜ

25: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

26: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító

27: Szent László király

28: Szent Iréneusz püspök és vértanú

29: SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK FÜ

30: A római Egyház első szent vértanúi

 

HÍRLEVÉL

2022. JÚNIUS-JÚLIUS

Egy csodálatos felfedezés!

 

Dr. Stovell az Amerikai Egyesült Államok közismert atomkutató tudósa volt. Új módszereket dolgozott ki tudományos munkáinak végzéséhez. Kutatói munkásságának eredménye oly nagy hatással volt rá, hogy megváltoztatta élet-felfogását. Ő maga így nyilatkozik erről:

Meggyőződésem alapján ateista voltam. Istent csak azok fantázia-tárgyának tartottam, akik hittek benne. Tudományos kísérleteim végzése során az emberi agy működését vizsgáltam munkatársaimmal. Megdöbbentő megállapítás volt számomra, hogy az emberi agy egy rádió-állomáshoz hasonló működést mutat. A belőle kisugárzott hullámok hossza különböző lehet, mint egy skálát képezve elhatárolhatók egymástól.

A továbbiakban igen érdekelt bennünket egy haldokló egyén agyműködése. A kísérlethez úgy adódott alkalom, hogy egy Istenben hívő idősebb nő közelében hajthattuk végre. A haldoklónak sejtelme sem volt arról, hogy a szomszéd szobában a kísérlethez szükséges mérőműszerek fel vannak állítva. Munkatársaim – négy kiváló tudós –, és én nagy feszültséggel vártuk a kísérlet kimenetelét. Közülünk senki sem hitt Istenben, talán én voltam a legmegyőződöttebb ateista. Felállított műszereink között foglalt helyet egy olyan, amelyik a haldokló gondolatainak erősségét mérte. Ez a műszer olyan számlappal volt ellátva, hogy mindkét irányba 500 egységet tudott mérni. Ezen műszerrel egy, ezt megelőző esetben egy igen erős rádióadó kisugárzásának erősségét 9 egységre állapítottuk meg.

Amint a már említett vizsgálati egyén halála közeledett, Istennek adott hálát és köszönetet mondott. Áldásért fohászkodott és bűneinek bocsánatát kérte Jézus Krisztus kiontott vére által. Örömtől sugárzott az arca, mert már csak néhány perc választotta el az örökkévalóság jobb világától.

A szomszéd szobában ülve teljesen elragadta figyelmünket ez az élmény úgy, hogy teljesen megfeledkeztünk műszereinkről. A meghatottságtól könny ült a szemünkben. Gong-ütés törte meg e pillanatban az igézetet. A műszer mutatója a végső pontig kilendült. Alig tudtunk hinni szemeinknek, a mutató az 500. egységnél állt pozitív irányban. Tovább is emelkedett volna még, de erre nem volt lehetősége! A meglepődés pillanatában összenéztünk. Az emberiség történetében ez volt az első eset, hogy embertől származó imát és annak erősségét mérték. A mérés szerint ÖTVENÖTSZÖR volt erősebb a mért rádió-adónál.

Egész ateista világszemléletem és beállítottságom ezen kísérletem folytán összeomlott bennem.

Egy bizonyos idő eltelte után úgy határoztunk, hogy a fenti kísérletet megismételjük egy olyan haldokló egyénnel, akiről határozottan tudjuk, hogy ateista. Műszereink felállítása után arra kértük az ápolónőt, hogy beszélgessen a haldoklóval. A beszélgetés folyamán a megfigyelés alá vett egyén kijelentette, hogy sem embernek, sem Istennek nem hisz. Műszerünk mutatója egyidejűleg az ellenkező irányba kezdett el haladni, és amint a haldokló mindent elátkozott, megszólalt a gong a mínusz 500. egységnél. Ezen módon tudtuk a gonosz és átkos gondolatok erősségét mérni.

Ekkor a következő meggyőződésre jutottam: ha mi tudományos alapon az ISTENBEN való hitet, vagyis a hit által kisugárzott hullámok erősségét, az ima erejét mérni tudjuk, és egyidejűleg a gonosz gondolatok erősségét is mérni tudjuk, akkor Istennek is lehetséges, hogy gondolatainkat ismerje.

Mindezen tények megállapítása után szemtől-szemben találtam magam a mindent tudó és mindent látó Istennel. Az ateista világnézet teljesen összeomlott bennem. Az abszolút igazság által meggyőzve lehetetlen volt számomra továbbra is Istent tagadni. Elfogadtam Istent és az Ő Szent Fiát, Jézust az én személyes Megváltómnak.

Ez a megtérés 1953. július 12-én történt.

 

Kedves Olvasó!

Bárki légy, lehetsz vallásos, vagy istentelen, neked szükséged van az élő Istennel való találkozásra. Ez az Isten meg tudta ezeket a tudósokat – akik gondolkodásukban ateisták voltak – arról győzni, hogy Ő valóban Isten, és él. Ők felismerték azt, hogy az élő Isten előtt állnak és Ő ismeri minden gondolatukat és tetteiket.

Nincs szükséged, hogy valami különös csoda-jelet kapjál Istentől. mert Ő megnyilatkozott Fiában, Jézus Krisztusban mint a szeretet Istene, aki nem akarja, hogy valaki is elvesszen. Jézusban számodra is van üdvösség, bűntől és örök haláltól való szabadulás. Ő téged is megváltott és megszabadított kereszthalála által. Kiontott vére téged is megtisztít. A Bibliában írva van: „mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül…” (Joel 2,32). Jöjj, közeledj Megváltódhoz hitben, valld meg Neki minden bűnödet, azután kérjed, hogy bocsássa meg, és meg fogod látni, hogy imád meghallgatást nyer. Ő nemcsak bűneidet akarja megbocsátani, hanem mindent újjá akar tenni életedben, mint ahogy Dr. Stovell tudós életében minden újjá lett és így boldog Isten gyermekévé vált.

„Íme mindent újjá teszek!” (Jel 21,5).

 

(előző) HÍRLEVÉL

2022. MÁJUS

Casciai Szent Rita

(május 22.)

 

Fiatalon férjhez megy

Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. Cascia (kássá) környékén, a hegyek között elterülő kis birtokukon egyszerűségben és istenfélelemben nevelték. A kislány gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos napi munka töltötte ki. Közben azonban szívében fölgyulladt az istenszeretet, és szerzetesnő akart lenni, hogy teljesen eggyé válhasson isteni Megváltójával, aki jelenléte édességének megéreztetésével mindannyiszor megajándékozta őt, valahányszor szülei engedélyével visszavonulhatott a házukban kialakított kicsiny imahelyre. Szülei – valószínűleg menekvést keresve szűkös anyagi helyzetükből – odaígérték a kezét egy jómódú ifjúnak, aki azonban kortársak szerint vad és erőszakos ember volt. Ritának nagyon fiatalon férjhez kellett tehát mennie.

 

Szelíd és engedelmes feleség

Férje rossz természetét hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy föltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával végül is férje rossz természetét sikerült legyőznie és lelkét Istenhez vezetnie. Megtérésének együtt örült Ritával, az egész falu, Roccaporena, mert korábban a férj összeférhetetlensége miatt sokat szenvedett a pártoskodásoktól és viszálykodásoktól.

Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: előbb meghalt a férje, aki most már tisztelte és szerette őt (egy régi ellensége ölte meg bosszúból). Majd egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért úgy imádkozott, hogy az Úr vegye őket magához, mielőtt még az apjuk halála miatti vérbosszú beszennyezné a lelküket.

 

A régi álom teljesedése

Miután sok fájdalom árán eloldódtak e földi kötelékek, Rita hozzáfoghatott régi vágyának beteljesítéséhez: kolostorba léphetett. Casciában a Mária Magdolna Ágoston-rendi kolostorba jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor visszautasító választ kapott özvegysége miatt. Végül azonban 1407-ben csodálatos módon bejutott: Keresztelő Szent János és Tolentinói Szent Miklós vitték be éjnek idején a kolostorba.

Életének pontos dátumait, így fogadalom-tételének évét sem ismerjük. Valószínű azonban, hogy még nem volt 30 éves, amikor a kolostor szokásától eltérően a karnővérek közé befogadták, s mivel olvasni nem tudott (azaz nem tudott együtt zsolozsmázni a karnővérekkel), egyéb imádságok elmondására kötelezték. A nővérek közül türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki, mindenkinek épülésére volt.

 

A szent nővér

Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Jézus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor az Úr Rita könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Híres csodája, hogy már ágyhoz kötve, nagyon betegen, egy havas téli napon arra kérte a nővéreket, hogy hozzanak neki a kertből egy szál vörös rózsát. A nővérek azt hitték, nincs magánál, hiszen télen nem virágzik a rózsa. Ám amint kimentek a kolostor kertjébe, nemcsak, hogy kinyílt rózsát találtak a havas kertben, de még zamatos füge is termett a hideg télben. 1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba, átköltözését egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját a szent nagy tisztelője, Cesco (Cseszkó) Barbari casciai asztalos készítette el, aki súlyos betegségéből gyógyult meg Rita közbenjárására.

Ritát már halála előtt szentnek tartották, s halála után 10 évvel, még mielőtt az Egyház hivatalosan nyilatkozott volna, a nép szentként tisztelte. Boldoggá avatását 1627. október 1-én VIII. Orbán pápa, szentté avatását 1900. május 24-én XIII. Leó fejezte be. Utóbbi „Umbria gyöngyének” nevezte őt. Testét Casciában, az 1937-1947 között épült Szent Rita-templomban őrzik. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1714: (Filialis ad Csév)

1787: Kaprinay Simon

1793: Petrás György

1800: Köntöss István

1812: Termézy János

1815: Novoszád József

1823: Mandik Mihály

1836: Scolári Ignác

1868: Sorecz János

1900: Srobár Jőzsef

1919: Dr. Vándor József

1932: Szabó Jenő

1934: Szuchy József

1936: Kajmó József

1946: Nagy Péter

1958: Dr. Kárpáti Pál

1971: Tarnóczi Ferenc

2012: Pokriva László

2015: Dr. Magyar Pál

Copyright 2022 Kesztölci Plébánia